HE
  |  
EN    
HE
  |  
EN    

טופס בקשת מלגה

סטודנט/ית יקר/ה,

ניתן להגיש בקשה למלגה לשנת הלימודים תשפ"ב מ-17 באוקטובר ועד 10 בנובמבר 2021.

 
לצורך הגשת בקשה למלגה הינך נדרש/ת :
1. למלא טופס בקשת מלגה 
2. לצרף תמונת פספורט ואישורים נדרשים 
3. להכין טיוטת מכתב בקשה אישי, אותו תתבקשו להזין באחד השדות בטופס.
 
לפני הגשת הבקשה יש לקרוא היטב את ההנחיות להלן:

התחייבות

מקבלי המלגה נדרשים להשתתף בטקס המלגות השנתי - ההשתתפות בטקס היא תנאי לקבלת המלגה.
מקבלי המלגה נדרשים לשלוח גיליון ציונים סמסטר א' וכן גיליון ציונים סמסטר ב' – שליחת גיליונות הציונים הינה תנאי לקבלה המלגה. 

הכנת המסמכים

לפני הגשת הבקשה עליך להכין את כל המסמכים הנדרשים.
לנוחיותך כאן רשימת המסמכים והקריטריונים להגשת הבקשה.

הגשת הבקשה

יש למלא את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס הבקשה. אם פרטים או מסמכים חסרים הבקשה לא תוגש! 
יש לאשר את "הצהרת הסטודנט". 
לאחר ביצוע "שלח/י בקשה" יש להמתין לקבלת ההודעה: "להשלמת בקשתך למלגה יש לצרף את המסמכים הבאים".
לאחר קבלת הודעה זו יש לצרף מסמכים נוספים 
במקביל לשליחת הבקשה נשלח אליך מייל אישור על הגשת הבקשה.